عیب یابی در دیفرانسیل و پولوس
▪️صدا کردن دیفرانسیل
علت:
۱. زیاد بودن لقی بین کرانویل و پنیون
۲. شکستگی یا خرابی بلبرینگها
۳. ساییدگی کرانویل و یا پنیون
▪️گرم کردن دیفرانسیل
علت:
۱. کم داشتن و یا نداشتن واسکازین
۲. سفت بستن کرانویل و یا پنیون
۳. گرفتن هواکش دیفرانسیل

تشخیص خوردگی دنده های پنیون و کرانویل:
صدای دیفرانسیل در دور زیاد و قطع شدن ان در موقع گاز دادن
▪️صدای دیفرانسیل در موقع دور زدن:
علتها:
۱. از مجموعه ی هوزینگ سفت بودن دنده های هرز گرد روی شفت هرزگرد
۲. سفت بودن دنده های سر پولوس در هوزینگ
۳. خرابی واشرهای جانبی بین دنده ها
۴. خرابی دنده ها
▪️صدای ضربه از دیفرانسیل:
بلبرینگ یا چرخ دنده ها معیوب یا زیاد ساییده شده باشد.
‌‌کارستانsource

توسط autokhabari