کنیستر برموتور و بهینه سازی مصرف سوخت
به واسطه اتصال کنیستر به باک ، در تامین بخشی از هوای موتور از طریق کنیستر این امکان ایجاد می شود که بخار بنزین موجود در باک همراه هوا به سیستم احتراق منتقل و مصرف شود لذا مسدود بودن این مسیر موجب افت هوا رسانی مطلوب به موتور و تجمع بخار بنزین در باک خواهد شد.
عدم عملکرد صحیح کنیستر یا پرشدن آن موجب افزایش مصرف سوخت و کاهش راندمان موتور خواهد شد. این اثر در خودروهای کاربراتوری به واسطه نوع طراحی صورت گرفته محسوس تر بوده به نحوی که تعویض کنیستر ضمن اثر مثبت بر کارایی موتور موجب تنظیم دور آرام آن می شود.

مصرف بخار بنزین در سیستم احتراق یکی از فواید استفاده ا ز کنیستر در خودرو است.به طور حتم میزان حجم مصرف سوخت ناشی از بازیافت بخار بنزین در مقایسه با حجم بنزین مایع مصرفی بسیارکم است ولی تامین بخشی از هوای ورودی به موتور از طریق کنیستر(بخار بنزین)اثر بسیار مطلوبی بر کارکرد موتور مخصوصا در استارت های اولیه و حرکت پر شتاب خودرو دارد .
کارستانsource

توسط autokhabari