wp-header-logo-1234.png

طرح فروش و پیش فروش انواع خودروهای تولیدی کارخانه کرمان موتور برای تحویل در سال 1402، برای تمامی متقاضیانی که در نوبت دوم ثبت‌نام سامانه یکپارچه عرضه خودرو پذیرفته شده‌اند، از 6 شهریورماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 9 شهریور ادامه خواهد داشت. در این طرح، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی معرفی شده، نسبت به انتخاب یکی از طرح‌های پیش‌فروش، فروش نقدی یا فروش اقساطی اقدام کنند. در صورت انتخاب طرح اقساطی، امکان بازپرداخت اقساط در 3 دوره زمانی 18 ماهه، 24 ماهه و 30 ماهه وجود دارد. موعد تحویل خودروها نیز برای طرح‌های مختلف، حداکثر 90 روز کاری یا پیش‌فروش بهمن و اسفند 1402 ذکر شده است.
چهار محصول جک S5، جک S3، جک J4 و کی‌ام‌سی J7 از جمله خودروهایی هستند که در این طرح قابل ثبت‌نام و خرید می‌باشند. قیمت این خودروها براساس بهای فروش درب کارخانه مصوب شورای رقابت تعیین شده و شامل موارد زیر است:

جدول قیمت محصولات کرمان موتور شهریور 1402

ردیف خودرو قیمت نهایی (ریال)
1 S5 1500cc TGDI ۱۲,۴۶۸,۹۰۰,۰۰۰
۲ S3 1600cc AT ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
3 J4 1500cc CVT ۷,۶۵۸,۹۰۰,۰۰۰
۴ J7 1500cc TGDI 12,818,800,000

ثبت‌نام و واریز وجه توسط متقاضیان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 9 شهریور امکان‌پذیر است و پس از آن طرح مذکور متوقف خواهد شد. لازم به ذکر است، تنها متقاضیانی که در نوبت دوم سامانه یکپارچه عرضه خودرو با موعد تحویل 1402 و 1403 پذیرفته شده‌اند، مجاز به ثبت‌نام در این طرح هستند.

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری جک J4 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 4,500,000,000ریال 4,500,000,000ریال 4,500,000,000ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
415,659,000 ریال
415,659,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری جک S5 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 7,500,000,000ریال 7,500,000,000ریال 7,500,000,000ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
858,773,000ریال 755,032,000ریال
858,773,000ریال 755,032,000ریال
  755,032,000ریال
755,032,000ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری جک S3 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 5,500,000,000 ریال 5,500,000,000 ریال 6,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
450,800,000 ریال
450,800,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری کی ام سی J7 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقد اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نام 8,500,000,000 ریال 8,500,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
555,338,000 ریال
555,338,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط پیش فروش جک S3 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

خودرو جک S3
شرایط فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز
مراحل پرداخت ۲
پیش پرداخت مرحله اول (هم زمان با ثبت نام) ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد
سود مشارکت ۲۳ درصد
سود انصراف (سالیانه) ۲ درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲
رنگ خودرو سفید-مشکی

جدول شرایط پیش فروش کی ام سی J7 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

خودرو کی ام سی J7
شرایط فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز
مراحل پرداخت 2
مرحله اول ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد
سود مشارکت ۲۳ درصد
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲
رنگ خودرو سفید – مشکی

جدول شرایط پیش فروش جک J4 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

خودرو جک J4
شرایط فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز
مراحل پرداخت 2
مرحله اول 3,000,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد
سود مشارکت ۲۳ درصد
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲
رنگ خودرو سفید – مشکی

ردیف خودرو قیمت نهایی (ریال)
1 S5 1500cc TGDI ۱۲,۴۶۸,۹۰۰,۰۰۰
۲ S3 1600cc AT ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
3 J4 1500cc CVT ۷,۶۵۸,۹۰۰,۰۰۰
۴ J7 1500cc TGDI 12,818,800,000

ثبت‌نام و واریز وجه توسط متقاضیان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 9 شهریور امکان‌پذیر است و پس از آن طرح مذکور متوقف خواهد شد. لازم به ذکر است، تنها متقاضیانی که در نوبت دوم سامانه یکپارچه عرضه خودرو با موعد تحویل 1402 و 1403 پذیرفته شده‌اند، مجاز به ثبت‌نام در این طرح هستند.

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری جک J4 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 4,500,000,000ریال 4,500,000,000ریال 4,500,000,000ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
415,659,000 ریال
415,659,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری جک S5 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 7,500,000,000ریال 7,500,000,000ریال 7,500,000,000ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
858,773,000ریال 755,032,000ریال
858,773,000ریال 755,032,000ریال
  755,032,000ریال
755,032,000ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری جک S3 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 5,500,000,000 ریال 5,500,000,000 ریال 6,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
450,800,000 ریال
450,800,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری کی ام سی J7 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

شرایط نقد اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نام 8,500,000,000 ریال 8,500,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
555,338,000 ریال
555,338,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط پیش فروش جک S3 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

خودرو جک S3
شرایط فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز
مراحل پرداخت ۲
پیش پرداخت مرحله اول (هم زمان با ثبت نام) ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد
سود مشارکت ۲۳ درصد
سود انصراف (سالیانه) ۲ درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲
رنگ خودرو سفید-مشکی

جدول شرایط پیش فروش کی ام سی J7 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

خودرو کی ام سی J7
شرایط فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز
مراحل پرداخت 2
مرحله اول ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد
سود مشارکت ۲۳ درصد
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲
رنگ خودرو سفید – مشکی

جدول شرایط پیش فروش جک J4 محصول کرمان موتور شهریورماه 1402

خودرو جک J4
شرایط فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز
مراحل پرداخت 2
مرحله اول 3,000,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد
سود مشارکت ۲۳ درصد
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲
رنگ خودرو سفید – مشکی

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد
برای ارسال سوالات خود و یا رزرو تبلیغات در خودروبانک، از طریق ایمیل و یا تلفن همراه در ارتباط باشید
جدیدترین اخبار و مقالات درباره خودرو را قبل از دیگران در ایمیل و یا گوشیتان داشته باشید
گروه خودروبانک با شعار دسترسی به بهترین انتخاب تلاش دارد از طریق این وب سایت به هموطنان عزیز کمک کند تا انتخابی آگاهانه داشته باشند. این وب سایت به هیچ گروه یا حزبی تعلق ندارد و تنها از طریق علاقه مندان به صنعت خودروسازی کشور اداره می شود. همچنین در تمامی زمینه ها صمیمانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.
خودرو بانک بهترین سایت خودرویی منتخب مردم در هشتمین و نهمین جشنواره وب ایران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای خودرو بانک محفوظ می باشد
ورود

source
تولید محتوا

توسط autokhabari