wp-header-logo-545.png

شرکت کرمان موتور شرایط فروش نقدی و اقساطی 4 محصول خود را ویژه شهریور 1402 و با موعد تحویل 90 روز کاری از طریق سامانه یکپارچه اعلام کرد.
بر این اساس متقاضیان واجد شرایط نوبت دوم عرضه سامانه یکپارچه با اولویت 1403 که محصولات دیگر شرکت های خودروسازی را هم انتخاب کرده باشند می توانند توسط شرکت کرمان موتور برای ثبت نام خودروهای S3، S5، J4 و J7 با شرایط اقساطی اقدام کنند.
براساس این گزارش از روز یکشنبه 26 شهریورماه جاری آن دسته از متقاضیانی که پیامک برایشان ارسال شده می توانند به منظور ثبت نام به سایت فروش اینترنتی شرکت کرمان موتور به نشانی http://sales.kermanmotor.ir مراجعه کنند.
این گزارش می افزاید: متقاضیان محصولات کرمان می توانند نسبت به ثبت نام و خرید خودروهای S3، S5، J4 و J7 در قابل طرح پیش فروش و یا فروش نقدی و اقساطی اقدام کنند.
در طرح پیش فروش تحویل خودروها در دی و بهمن ماه 1402 و با قیمت روز انجام خواهد شد و در طرح خرید بصورت نقدی و اقساطی قیمت خودرو بصورت قطعی و تحویل خودروها در 90 روز کاری خواهد بود.
قیمت مصوب فروش خودروهای شرکت کرمان موتور براساس بهای فروش درب کارخانه مصوب شورای رقابت، برای ثبت نام و تکمیل وجه متقاضیان به شرح ذیل و همراه با شرایط نقد و اقساط اعلام شده است:

جدول شرایط فروش نقدی، اقساطی جک J4 توسط کرمان موتور

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ 24 18 24 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 3,000,000,000 ریال 3,000,000,000 ریال 5,000,000,000 ریال 5,000,000,000 ریال 5,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
950,044,000 ریال 673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
950,044,000 ریال 673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
950,044,000 ریال 673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
950,044,000 ریال 673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
950,044,000 ریال 673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
950,044,000 ریال 673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
673,608,000 ریال 336,161,000ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
673,608,000 ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
673,608,000 ریال 280,999,000ریال 244,442,000ریال
244,442,000ریال
244,442,000ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی، اقساطی KMC J7 توسط کرمان موتور

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 12,818,800,000ریال 12,818,800,000ریال 12,818,800,000ریال 12,818,800,000ریال 12,818,800,000ریال 12,818,800,000ریال
مراحل پرداخت ۱۸ 24 18 24 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 6,500,000,000 ریال 6,500,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
1,299,838,000 ریال 1,058,902,000ریال 642,738,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
1,299,838,000 ریال 1,058,902,000ریال 642,738,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
1,299,838,000 ریال 1,058,902,000ریال 642,738,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
1,299,838,000 ریال 1,058,902,000ریال 642,738,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
1,299,838,000 ریال 1,058,902,000ریال 642,738,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
1,299,838,000 ریال 1,058,902,000ریال 642,738,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
1,058,902,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
1,058,902,000ریال 500,123,000ریال 415,567,000 ریال
415,567,000 ریال
415,567,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی، اقساطی جک S3 توسط کرمان موتور

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 9,104,500,000ریال 9,104,500,000ریال 9,104,500,000ریال 9,104,500,000ریال 9,104,500,000ریال 9,104,500,000ریال
مراحل پرداخت 1 ۱۸ 24 18 24 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 4,000,000,000 ریال 4,000,000,000 ریال 6,500,000,000 ریال 6,500,000,000 ریال 6,500,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,537,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,537,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,537,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,537,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,537,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,537,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
854,790,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
854,790,000 ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
283,602,000 ریال
283,602,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو 90 روز کاری 90 روز کاری 90 روز کاری 90 روز کاری 90 روز کاری 90 روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول شرایط فروش نقدی، اقساطی جک S5 توسط کرمان موتور

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 12,468,900,000 12,468,900,000 12,468,900,000 12,468,900,000 12,468,900,000 12,468,900,000
مراحل پرداخت 1 ۱۸ 24 18 24 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 5,000,000,000 ریال 5,000,000,000 ریال 8,800,000,000 ریال 8,800,000,000 ریال 8,800,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 618,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 618,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 618,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 618,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 618,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 618,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
1,300,338,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
1,300,338,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
399,329,000 ریال
399,329,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت
سود انصراف (سالیانه)
تاخیر در تحویل خودرو ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه ۳درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری 45 روز کاری
رنگ خودرو سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی سفید – مشکی

جدول پیش فروش جک J4 توسط کرمان موتور

شرایط فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز قیمت روز قیمت روز
مراحل پرداخت ۲ ۳ ۴
هم زمان با ثبت نام | مرحله اول ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله سوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله چهارم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد آزاد آزاد
سود مشارکت ۲۵ ۲۴ 23
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد 20 درصد 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو دی ۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲
توضیحات پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵
توضیحات پرداخت مرحله سوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۵

جدول پیش فروش کی ام سی J7 توسط کرمان موتور

شرایط فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز قیمت روز قیمت روز
مراحل پرداخت ۲ ۳ ۴
هم زمان با ثبت نام | مرحله اول 6,500,000,000 ریال 3,200,000,000 ریال 2,200,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه 3,200,000,000 ریال 2,200,000,000 ریال
مرحله سوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه 2,200,000,000 ریال
مرحله چهارم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد آزاد آزاد
سود مشارکت ۲۵ ۲۴ 23
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد 20 درصد 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲ بهمن ۱۴۰۲ بهمن ۱۴۰۲
توضیحات پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵
توضیحات پرداخت مرحله سوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۵

جدول پیش فروش جک S3 توسط کرمان موتور

شرایط فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز قیمت روز قیمت روز
مراحل پرداخت ۲ ۳ ۴
هم زمان با ثبت نام | مرحله اول 3,500,000,000 ریال 2,000,000,000 ریال 1,500,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه 2,000,000,000 ریال 1,500,000,000 ریال
مرحله سوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه 1,500,000,000 ریال
مرحله چهارم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد آزاد آزاد
سود مشارکت ۲۵ ۲۴ 23
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد 20 درصد 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲ بهمن ۱۴۰۲ بهمن ۱۴۰۲
توضیحات پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵
توضیحات پرداخت مرحله سوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۵

جدول پیش فروش جک S5 توسط کرمان موتور

شرایط فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش
قیمت مصوب قیمت روز قیمت روز قیمت روز
مراحل پرداخت ۲ ۳ ۴
هم زمان با ثبت نام | مرحله اول 6,000,000,000 ریال 3,000,000,000 ریال 2,000,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه 3,000,000,000 ریال 2,000,000,000 ریال
مرحله سوم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه 2,000,000,000 ریال
مرحله چهارم همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
وضعیت سند آزاد آزاد آزاد
سود مشارکت ۲۵ ۲۴ 23
سود انصراف (سالیانه) 20 درصد 20 درصد 20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه ۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو بهمن ۱۴۰۲ بهمن ۱۴۰۲ بهمن ۱۴۰۲
توضیحات پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵
توضیحات پرداخت مرحله سوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۵

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد
برای ارسال سوالات خود و یا رزرو تبلیغات در خودروبانک، از طریق ایمیل و یا تلفن همراه در ارتباط باشید
جدیدترین اخبار و مقالات درباره خودرو را قبل از دیگران در ایمیل و یا گوشیتان داشته باشید
گروه خودروبانک با شعار دسترسی به بهترین انتخاب تلاش دارد از طریق این وب سایت به هموطنان عزیز کمک کند تا انتخابی آگاهانه داشته باشند. این وب سایت به هیچ گروه یا حزبی تعلق ندارد و تنها از طریق علاقه مندان به صنعت خودروسازی کشور اداره می شود. همچنین در تمامی زمینه ها صمیمانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.
خودرو بانک بهترین سایت خودرویی منتخب مردم در هشتمین و نهمین جشنواره وب ایران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای خودرو بانک محفوظ می باشد
ورود

source
تولید محتوا

توسط autokhabari