جنگ نابرابر در غزه همچنان تیتر اصلی بسیاری از مطبوعات امروز است.
source

source

توسط