لکسوس  LF-ZC که نشان دهنده زبان طراحی لکسوس در آینده است، در نمایشگاه تحرک ژاپن رونمایی شد.

source

source

source

source

توسط