پیشگام در حوزه خودروهای کار برقی؛

صنعت ماشین: به فاصله خیلی کوتاهی بعد از شروع برقی سازی خودروهای سواری، تجاری سازها هم به فکر تولید خودرو برقی افتادند.

source

توسط