در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو ؛

صنعت ماشین: ایران خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، با خود یک دستگاه تارا برقی را هم آورده است؛خودرویی با تفاوت های ظاهری و آپشنال بسیار بیش تر نسبت به قبل.

source

توسط