به گزارش بازار، قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد در هفتم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت انواع لاستیک قیمت (تومان)
لاستیک بارز ۲۰۵/۵۰R۱۶ گل p۶۲۴ ۱,۴۱۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل P۶۴۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
لاستیک کویر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KB ۷۷ ۱,۵۲۰,۰۰۰
لاستیک کویرتایر ۲۰۵/۵۰R۱۶ گل KB۴۴ ۱,۳۸۰,۰۰۰
لاستیک بارز – سایز ۱۶۵/۶۵R۱۳ – مدل P۶۶۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KIinergy ECO۲ K۴۳۵ ۴,۱۰۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل P۶۴۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰
لاستیک کویرتایر ۱۸۵/۶۰R۱۴ گل KB۸۸ ۱,۵۲۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل KB۷۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰
لاستیک یزدتایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل مرکوری ۴,۰۵۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل P۶۴۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلن ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل Primacy ۴ ۶,۹۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل Kinergy Eco۲ K۴۳۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل P۶۱۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل p۶۴۸ ۱,۹۸۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل SOLUS HS۱۱ ۹,۹۰۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R ۱ ا K۲۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰
لاستیک ایران تایر ۱۷۵/۶۰R۱۳ گل سارینا ۱,۴۰۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل P۶۸۵ ۱,۸۵۰,۰۰۰
لاستیک یزدتایر ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل مرکوری ۱,۶۷۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ۲۰۵/۶۰R۱۵ ۹۱H گل N۵۰۰۰ plus ۳,۵۵۰,۰۰۰
لاستیک خودرو بارز ۱۷۵/۷۰R۱۳ گل P۶۶۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
لاستیک یزدتایر ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل مرکوری ۱,۶۵۰,۰۰۰
لاستیک یزدتایر ۲۰۵/۵۰R۱۶ گل مارس ۱,۷۸۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل p۶۲۴ ۱,۷۲۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری/فوجی ۱,۹۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک کره ۱۸۵/۶۵/۱۴ ۶,۵۰۰,۰۰۰
لاستیک ایران تایر ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل کارنا ۱,۴۱۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر KB۲۲ ۱۸۵/۶۵R۱۵ ۱,۵۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک مدل Kinergy Eco۲ (K۴۳۵) سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ ۳,۹۹۰,۰۰۰

source

توسط autokhabari